Tellimisinfo & tingimused

Müügitingimused
Rõõmu Köögi- ja Küpsetuskoja e-poe müügitingimused
Seisuga 01.10.2020

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad Rõõmu Köögi- ja Küpsetuskoja e-poe (edaspidi: e- köögi) müügitingimused
(edaspidi: tingimused) kehtivad e-köögist ostmisel internetiaadressilt www.keilaty.ee.
Toodete müüja on Keila Tarbijate Ühistu (edaspidi: müüja), aadress Haapsalu mnt 57A,
76607 Keila, registrikood 10088042, tel 658 0800, e-posti aadress keilaty@keilaty.ee.
Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-köögist toodete ostja
(edaspidi: klient) vahel.
1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused
internetiaadressil www.keilaty.ee. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste
jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.
1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida. 
1.4. Kasutades e-köögi veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas
keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest
versioonist.
1.5. Klient nõustub e-köögist tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.
1.6. Rõõmu Köögi- ja Küpsetuskoja toodete puhul on tegemist kiiresti riknevate ja
vananevate toodetega, mistõttu ei ole kliendil õigust sõlmitud lepingust taganeda (vastavalt
VÕS § 53 lg 4 punktile 4).
1.7. E-köögi veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.
1.8. E-köögi kontaktandmed on: e-post roomukook@keilaty.ee, tel 6 580 820, E-P 8:00-
16:00
(v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar).

2. TELLIMUSE ESITAMINE
2.1. Tellimusi saab e-köögis esitada kas Kliendikaardi kliendina sisse logides, anonüümse
kliendina või ärikliendina.
2.2. Klient valib e-köögist välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse. 
2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4). 
2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud
maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused
ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.
2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.
2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu
tellimuse eest.
2.8. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja jaheautosid..
2.9. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on
võimalik tellida.
2.10. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos
loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse
maksumus samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.
2.11. Tellimusest loobumiseks peate võtma Rõõmu Köögi- ja Küpsetuskojaga kirjalikult
ühendust vähemalt 2 päeva enne tellimuse kättesaamise kuupäeva hiljemalt kell 16.00 ja
sellisel juhul tagastatakse tellimuse raha samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest
tasuti. Hilisema tühistamise soovi korral ei ole võimalik raha tagastada.

Suurema peolaua korraldamisel aitavad teid
- Kulinaaria toodete osas Rõõmu Köögi arendusjuht Priidik Räis tel.5669 8747
- Pagari- ja kondiitritoodete osas Küpsetuskoja juhataja Ene Aare tel. 658 0819

3. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED
3.1. Toodete hinnad e-köögis on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-köögis kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind
on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud
hind.
3.4. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses e-köögis näidatud viisidel.
Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või
krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool e-kööki
turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas. Müüjal
puudub ligipääs kliendi panga- ja krediitkaardi andmetele.

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE
4.1. Tellimuse saab kätte kliendi poolt valitud kauplusest.
4.2. Tellimuste kättesaamine kaupluses:
4.2.2. tellimused on kaupluses kättesaadavad  tellimuses määratud ajavahemikul; 
4.2.3. tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja
tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta
tellimuse väljastamata;
4.2.4. müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel
on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on
tellimuse kätte saanud; 
4.2.5.  ettemakstud kaupa hoitakse alles kuni kaupluse sulgemiseni. Kui klient ei tule kaubale
järele, siis raha kauba eest kliendile ei tagastata;
4.2.6. tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-
saatelehele, mis väljastatakse koos kaubaga;
4.2.7. kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, deformeerunud,
katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada Rõõmu Kööki- või Küpsetuskoda,
e-post roomukook@keilaty.ee, tel 6 580 820;
4.2.8. toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.
 
5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete
kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.
5.2. Kliendikaardiga e-kööki sisse loginud klientide isikuandmeid töödeldakse lisaks
käesolevatele tingimustele ka vastavalt Kliendikaardi tingimustele.
5.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
5.3.1. e-kööki esitatud tellimuse täitmine;
5.3.2. e-köögi kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
5.3.3. kliendi päringutele vastamine;

5.3.4. õigustatud huvi;
5.3.5. müügistatistika koostamine;
5.3.6. e-köögi teenuste haldamine ja arendamine.
5.4. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed)
kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult
selleks volitatud isikutel.
5.5. E-köögist külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti
aadress, telefon e-köögis.
Kliendikaardi registreerimisel töödeldakse isikuandmeid vastavalt Kliendikaardi
tingimustele.
5.6. E-köögist külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat
arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse
automaatselt. E-köögis Kliendikaardi registreerimisel säilitakse ostuga seotud Kliendikaardi
kasutaja isiku- ja ostuandmeid vastavalt Kliendikaardi tingimustele.
5.7. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi
isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.
5.8. E-köögis on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Keila Tarbijate Ühistu. Volitatud
töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud
töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.
5.9. Juhul, kui klient leiab, et e-köögi teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel
kliendi õigusi, on kliendil õigus pöörduda Keila Tarbijate Ühistu poole e-posti
teel keilaty@keilaty.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
 
6. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
6.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist,
keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist,
rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
6.2. Müüja vastutab ostetud toodetel ilmneva mittevastavuse eest realiseerimistähtaja
ulatuses. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest koheselt kauba
kättesaamisel ja selle avastamisel, aga mitte hiljem kui 24 tunni jooksul.
6.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel
aadressile roomukook@keilaty.ee või telefonil 658 0820. Pretensioonis tuleb märkida kliendi
nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus, toote partii
tähis (kõlblik kuni kuupäev tootel) ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
6.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest
tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse
eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
6.4. Müüja ei vastuta kliendi poolt mittenõuetekohasest hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
6.5.Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.